Vedtekter

Dette er Foreningen Talerørs oppdaterte vedtekter. Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøte.

§ 1 NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Foreningen Talerør

§ 1-1 FORENINGENS FORMÅL

Foreningen Talerør skal jobbe for å fremme kunnskap, aksept, inkludering og forståelse for mennesker uavhengig av funksjonsnivå, religion, politisk syn, legning mv. Foreningen skal fungere som et talerør for de gruppene i samfunnet som i dag ikke blir hørt.

Drive opplysningsvirksomhet, kursholding, voksenopplæring og stimulere til forskning og utvikling. Utgi trykte og digitale publikasjoner som bøker, hefter og annet informasjonsmateriell.

Foreningens meninger skal være begrunnet i vitenskap, menneskerettighetene og god etikk.

§ 2 MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan opptas:

Medlemskap er åpent for alle mennesker som er bosatt i Norge, som:

 • Er enig med foreningens grunnsyn.

Æresmedlemskap. Blir tildelt fra sentralstyret. Valgfri kontingent.

Foreningen Talerørs hovedkontor er ansvarlig for medlemsregistrering og kontingentinnkreving – herunder inn- og utmelding. Kontingentinnkreving skjer gjennom foreningens medlemsregister hvis annet ikke avtales med medlemmet.

§ 3 ORGANISASJON

Foreningen har denne oppbyggingen:

 • Landsmøte
 • Ledermøte
 • Sentralstyre
 • Fylkeslaget

§ 4 LANDSMØTET

Landsmøte er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet skal holdes hvert annet år innen utgangen av april. Landsmøtet velger det fylkeslaget som skal arrangere landsmøte neste gang.

På landsmøtet har følgende stemmerett og forslagsrett:

 1. Faste medlemmer i sentralstyret har en stemme hver. Sentralstyrets faste medlemmer har bare stemmerett for sentralstyret, og kan ikke representere andre av Foreningen Talerørs organer som de er medlem i. Det samme gjelder for Faglig råd og Ressursgruppe.  Sentralstyret har ikke stemmerett i sak om regnskap og årsmelding.
 2. Faglig råd har 1 stemme, og 1 forslagsrett
 3. Ressursgruppen har 1 stemme og 1 forslagsrett
 4. 3 representanter fra hvert fylkeslag, hvorav den ene fortrinnsvis er fylkeslagsleder. Den enkelte representant kan, i tillegg til sin egen fullmakt, møte og stemme med inntil 2 skriftlige fullmakter (i alt 3 stemmer). Hvert fylkeslag har kun 1 forslagsrett i hver sak. En av delegatene skal ha denne forslagsretten og snakke på fylkeslagets vegne.
 5. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede eller representert med fullmakt i henhold til bokstav a – d over.
 6. Alle Foreningen Talerørs medlemmer har møte- og talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Sentralstyret innkaller til Landsmøtet skriftlig pr. post med minst 1 måneds varsel. Med innkallingen følger en fullstendig saksliste.

Saker som ønskes behandlet på Landsmøtet må være sentralstyret i hende minst 8 uker før møtet. Landsmøtet kan bare behandle de saker som står oppført på sakslisten. Alle vedtak med unntak av bestemmelsene under §§17 og 18 treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Valg omtales særskilt under § 9 i vedtektene.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av fullmakter
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Foreningen Talerørs årsmelding avsluttet pr. 31.12
 6. Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12
 7. Fastsetting av medlemskontingent, herunder andel til Foreningen Talerør sentralt og til fylkeslagene, for det påfølgende året.
 8. Arbeidsprogram for kommende periode
 9. Langtidsprogram
 10. Innkomne saker (sakene må være spesifisert i innkallingen)
 11. Valg av medlemmer til sentralstyret etter bestemmelsene i §6
  1. Valg av valgnemnd på 3 medlemmer
  2. Valg av medlemmer til Faglig Råds
  3. Valg av medlemmer til Ressursgruppen
  4. Utvalg og komiteer som skal velges på Landsmøtet
 12. Eventuelle medlemskap i andre foreninger
 13. Valg av representanter til organisasjoner hvor Foreningen Talerør er medlem: .
 14. Valg av revisor

Ekstraordinært Landsmøte innkalles når et flertall i ledermøtet, eller minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig.

Innkalling skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.

Fylkeslagene dekker oppholdsutgiftene til sine respektive delegater i forbindelse med landsmøter.

Reiseutgiftene fordeles jevnt mellom alle deltakende fylkeslag for 2 representanter fra hvert fylke.

§ 5 LEDERMØTE

Ledermøtet er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Ledermøtet består av:

 1. Sentralstyret
 2. En representant fra hvert fylkeslag, vanligvis leder.

Fylkeslagene velger selv sin representant til ledermøtet, med personlig vararepresentant. Også andre medlemmer fra fylkeslaget har etter fylkeslagets bestemmelse møte- og talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Ledermøtet skal avholde minst 1 møte i året, og ellers når et flertall av sentralstyret eller ledermøtet krever det.

Fylkeslagene dekker oppholdsutgiftene til sine respektive delegater i forbindelse med ledermøter. Reiseutgiftene fordeles jevnt mellom alle deltakende fylkeslag for 2 representanter fra hvert fylke.

Ledermøtet ledes av Foreningen Talerørs leder. Ledermøte vedtar budsjettet for det påfølgende år.

Ledermøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 6 SENTRALSTYRET

Foreningen Talerørs daglige arbeid ledes av sentralstyret som skal arbeide for å gjennomføre det langtids- og arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet.

Sentralstyret har ansvaret for utgivelsen av foreningens publikasjoner.

Sentralstyret gjennomgår foreningens regnskap 2 ganger årlig.

Sentralstyret velges ved særskilt valg og består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 4 styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter

Sentralstyret velges på Landsmøtet.

For å bli valgt til leder i sentralstyret bør vedkommende kandidat ha sittet minst en periode i sentralstyret.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Sentralstyret kan oppnevne komiteer for særoppdrag.

Sentralstyret innkalles når leder eller minst 3 styremedlemmer forlanger det. Vararepresentanter innkalles ved forfall av faste styremedlemmer eller ved behov, til styremøter.

Sentralstyrets leder har det daglige arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte. Leder står ansvarlig sammen med sentralstyret.

Styreleder og daglig leder har signaturrett og prokura – hver for seg.

§ 7 FYLKESLAGENE

Foreningen Talerør er inndelt i fylkeslag som representerer Foreningen Talerør på lokalt plan. Hvert fylkeslag har eget styre og egne vedtekter

Medlemmer som ønsker å fremme saker for Foreningen Talerør, bør i første omgang henvende seg til fylkeslaget.

§ 8 FORENINGEN TALERØRS KONTOR

Foreningen Talerørs administrasjon (kontoret) er sekretariat for sentralstyret og ivaretar den daglige driften av foreningen. Daglig leder for kontoret deltar på sentralstyremøtene og har tale- og forslagsrett.

§ 9 FAGLIG RÅD

En representant fra Faglig Råd deltar på landsmøtene og ledermøtene, har talerett, forslagsrett og 1 stemmerett. Stemmeretten kan ikke delegeres til Sentralstyrets representant i Faglig råd

§ 10 RESSURSGRUPPE

Foreningen Talerør skal ha en eller flere Ressursgruppe(r), knyttet til foreningens sentralstyre. De skal arbeide i tråd med foreningens program. Ressursgruppen skal bestå av 4 personer med best mulig fordeling på kjønn, alder, bosted og erfaringer.

Medlemmene i Ressursgruppen velges for 2 år. Valgkomiteen har ansvar for å innstille kandidater.

Ressursgruppen deltar på landsmøtene og ledermøtene, har tale- og forslagsrett, og gruppen har 1 stemmerett

§ 11 VALGKOMITÉ

HABILITET

Valgkomitémedlemmer kan ikke stille som kandidat til verv valgkomitéen skal innstille på, med unntak av valgkomitéverv.

Ved innstilling av komitemedlemmers nære venne- eller familiekrets skal det gjøres rede for relasjonen i valgkomiteens innstilling.

KONSTITUERING

Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer. Disse velges på Landsmøtet.

FUNKSJONSTID

Funksjonstiden for et medlem av valgkomitéen er 2 år. Ved valg må det sikres kontinuitet i valgkomitéen. Verv i valgkomiteen kan ikke kombineres med andre verv eller jobb i sentralt i Foreningen Talerør.

§ 12 FORENINGEN TALERØRS KONTROLL- OG KLAGEUTVALG (AKKU)

Det opprettes kontroll- og klageutvalg bestående av 4 personer valgt av landsmøte. Retningslinjer for kontroll og klageutvalget utarbeides av sentralstyret.

Funksjonstiden for medlemmene er 4 år, der halvparten er på valg hvert landsmøte. Medlemmer i kontroll- og klageutvalget kan ikke ha andre verv i Foreningen Talerør.

Utvalget skal overvåke Foreningen Talerørs økonomiske disposisjoner og påse at vedtak fattes innenfor rammene av Foreningen Talerørs vedtekter.

§ 13 VALG OG VALGBARHET

VALGBARHET

Alle ordinære medlemmer i Foreningen Talerør er, med mindre annet følger av vedtektene eller retningslinjene, valgbare. Kun medlemmer kan velges.

Det er tillatt med gjenvalg.

Alle kandidater skal være forespurt på forhånd og ha erklært seg villig til å stille til valg.

De personer som er innstilt, er valgbare på alle plasser med mindre vedkommende uttrykkelig har reservert seg mot valg på én eller flere plasser. En kandidat har under gjennomføringen av valget rett til å nekte valg på plasser som vedkommende ikke på forhånd er foreslått på eller har akseptert valg til.

Det er tillatt med benkeforslag, men man kan ikke foreslå seg selv. Den som foreslås må på forhånd ha sagt seg villig til å ta på seg vervet.

VALG AV STYRELEDER

Leder i sentralstyret/fylkeslagsstyret velges ved eget valg.

VALGKOMITÉENS INNSTILLING

Valgkomitéens innstilling skal foreligge sammen med sakspapirene, minst 4 uker før landsmøtet, i tråd med valgkomiteens mandat § 2. Kandidatene skal presenteres før valget gjennomføres.

GJENNOMFØRING AV VALGET

Valgkomitéens leder innleder presentasjonen av innstillingen med en redegjørelse om:

 • nåværende styres sammensetning
 • hvilke verv er på valg
 • Valgkomiteens forslag skal dersom det ikke deles ut skriftlig, skrives på tavle eller fremvises ved hjelp av projektor el. og skal inneholde:
  • Oversikt over alle forslag innsendt av forslagsberettigede, herunder valgkomiteens egne forslag.
  • Det skal opplyses om hvilke verv vedkommende er foreslått til og eventuelle forbehold vedkommende har tatt.

SKRIFTLIG VALG

Krever én delegat skriftlig valg, skal dette gjennomføres. Resultatene av valget bekjentgjøres etter hvert som de foreligger. Det skal i den anledning opplyses om det antall stemmer den enkelte har fått.

VALG VED AKKLAMASJON

Foreligger det ikke mer enn én kandidat til et verv, kan landsmøtet enstemmig vedta valg ved akklamasjon.

TELLEKORPS

Personer som stiller til valg, kan ikke velges som medlem av tellekomitéen. Tellekomitéen deler ut stemmesedler før skriftlige valg.

Etter votering samles stemmesedlene inn av tellekomitéen, som kontrollerer at antall sedler stemmer med antall stemmeberettigede. Eventuelle blanke stemmer skal anses som avgitt. Ett medlem av tellekomiteen leser opp navnene fra stemmesedlene, et annet kontrollerer og river seddelen halvveis over.

Øvrige tellekorpsmedlemmer noterer antall stemmer ved å sette strek ved hvert navn på en liste etter hvert som navnene leses opp. Til slutt summeres strekene, og utregningen kontrolleres.

§ 14 BRUK AV LOGO

Foreningen Talerørs visuelle profil skal bidra til at Foreningen Talerør fremstår som en helhetlig og sterk aktør. Alle aktivitetene våre knyttes visuelt sammen gjennom den overordnede profilen og signaliserer dermed at de har et felles opphav. Hver gang vi bruker logo, farger og andre profilelementer, kommuniserer det aktivitetens tilknytning til Foreningen Talerør og bredden i vår virksomhet.

Logoen er selve symbolet for organisasjonen og formidler Foreningen Talerør som en interesseorganisasjon alle mennesker. Logoen skal gi en rask og effektiv visuell identifikasjon av Foreningen Talerør. En konsekvent og korrekt bruk av logoen er en forutsetning for at den visuelle profileringen skal bli effektiv.

Det foreligger egne retningslinjer for bruk av logo som vedlegg til Organisasjonshåndboken. Det er bare Landsmøtet som kan ta avgjørelser vedrørende endring av foreningens logo.

§ 15 NETTPUBLISERING

All nettpublisering som skal representere Foreningen Talerør må bruke foreningens logo og farger.

Det foreligger retningslinjer for nettpublisering, og alle foreningens organer plikter å sette seg inn i, og følge disse ved publisering av innhold på nett.

§ 16 SAMARBEID MED ANDRE

Det foreligger egne retningslinjer når det gjelder samarbeid med andre organisasjoner, nettverk eller institusjoner. Disse er vedlegg til Organisasjonshåndboken.

§ 17 VEDTEKTSENDRINGER

Endring i disse vedtekter kan bare skje etter forslag vedtatt på Landsmøte/ekstraordinært Landsmøte med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer på møtet.

§ 18 OPPLØSNING

Oppløsning av Foreningen Talerør kan bare skje på Landsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved en oppløsning må det velges et avviklingsstyre som disponerer eventuelle midler til det beste for foreningens medlemmer.

§ 19 Eksklusjon

Fylkeslagene har rett til å foreslå medlemmer i sitt fylkeslag ekskludert dersom de har brutt foreningens vedtekter, gjeldende retningslinjer og/ eller motarbeider foreningens mål. Styret åpner en eksklusjonssak ved å sende vedtak med begrunnelse til sentralstyret. Sentralstyret avgir etter behandling en uttalelse om saken. Det skal ved sentralstyrets behandling foreligge skriftlig redegjørelse fra den eller de medlemmer som foreslås ekskludert. Sentralstyrets uttalelse gjøres på grunnlag av forslag og saksfremstilling fra fylkeslaget, samt redegjørelse fra den/de som foreslås ekskludert. Etter at sentralstyret har gitt sin uttalelse, kan fylkeslaget v/ medlemsmøte/ representantskapsmøte vedta å fremme endelig forslag om eksklusjon ovenfor ledermøtet. Når fylkeslaget har fattet vedtak om at enkeltmedlemmer skal foreslås ekskludert, er medlemmet suspendert fra foreningen og kan ikke ta del i foreningens arbeid før saken sluttbehandles av ledermøtet.

§ 19-1 Tidsfrister

Ledermøtet skal senest 3 måneder etter vedtak i fylkeslaget behandle eksklusjonssaken på bakgrunn av fylkeslagets vedtak, saksfremstilling, foreningens vedtekter og uttalelse fra den som foreslås ekskludert.

§ 19-2 Revurdering

Ekskluderte medlemmer har rett til å anke ledermøtets avgjørelse inn for Foreningen Talerørs kontroll og klageutvalg (KKU) til endelig avgjørelse. Dette krav må fremsettes innen 1 måned etter påført vedtak i ledermøtet.

§ 19-3 Rett til å uttale seg

De som foreslås ekskludert har rett til å bli hørt av alle de instanser som behandler saken.

– De som fåreslås ekskludert har rett til å kunne uttale seg muntlig om hen har behov for det.

– Dette skal foregå ved at de som foreslås ekskludert blir filmet/ diktert/ transkribert og at hen signerer at uttalelsen er korekt.

– Personen har rett til å kunne ha med seg annen/ andre person(er) til støtte om hen ønsker.

§ 19-5 Henlegging av sak

Om fylkeslaget unnlater å gå fram som bestemt i § 19, behandler saken feil og /eller bryter disse vedtektene i prosessen vil eksklusjons-vedtaket henlagt.

§ 20 Økonomi

Utgifter over kr. 500,- skal vedtas av styret. Ved utgifter av betydelig karakter for foreningen skal års/ landsmøtevedtak gjøres.